"عاشقانه دوم"

خوش بو تر از انی

 که پرز هزار زنبور مرکب ات باشد

شیرین تر از انی

 که ظرف هزار کندو خانه ات باشد

خوش بوی شیرین

گل خندی بزن و به گرده ای یادم کن!

"زیر ستاره صبح"

دسته ها : شعر
1388/10/29 21:4

"ائینه"

هر اینه

از ائینه یی می گذرم

دو نیم می شوم

نیمی ام اب

نیمی ام سنگ

نیمه ابی ام از نیمه سنگی ام فواره می کشد

و نیمه سنگی ام از اب سر بر می کشد

تا چشم سنگی ام

در ابیای چشم ابی ام خیره می شود،

خروش نیمه ابی ام

هیمنه ی نیمه ی سنگی ام را

چکه

      چکه

             چکه

اب می کند

ابی از درون سنگ

سنگی از درون اب جاری می شود

جریان نیمه ابی ام

سکون نیمه سنگی ام را صیقل می دهد

ائینه در ائینه می شوم

و هر چه را که از من می گذرد

دو نیم می کنم

نیمی اب

نیمی سنگ

همیشه نیمه ی سنگی از نیمه ابی سر بر می کند

و خروش نیمه ی ابی از نیمه ی سنگی ائینه می سازد.

"زیر ستاره صبح، صمصام کشفی"

دسته ها : شعر
1388/10/29 21:2

*

**

یاران ره عشق منزل ندارد

این بحر مواج ساحل ندارد

"باری که حملش ناید ز گردون"

"جز ما ضعیفان حامل ندارد"

چون ما نباشی مجنون، که لیلی

غیر از دل ما محمل ندارد

**

*

                                  

دسته ها : شعر
1388/10/27 21:2

همیشه یک نفر از افتاب می ماند

و از اهالی باران

و از تبار بهار

اگرچه خاک به دنبال اسمانی هاست.

                                                 "از دوست خوبم انیما جان"

دسته ها : پیامک
1388/10/26 23:35

ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن

به نیکی گرا و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس

                                           **

 باغبانی بنفشه می بوئید

گفت ای گوژ پشت جامه کبود

این چه حال است از زمانه تو را

پیر ناگشته در شکستی زود!

گفت پیران شکسته دهرند

در جوانی شکسته باید بود

دسته ها : شعر
1388/10/26 23:20

با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟

انشاءالله تنها دوراهی زندگیت... بین الحرمین باشه.

دسته ها : پیامک
1388/10/26 23:18

"بهترین گنج زندگی قلب عاشقی است که با همه در ارامش است"

                                                                           از برادر خوبم Mahdi_wistful

                     

دسته ها : پیامک
1388/10/26 21:2

غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته باشد و از او هیچ خبری نباشد.

موارد زیر از جمله مواردی است که شخص غایب عادتا زنده محسوب نمی شود:

* وقتی که 10 سال تمام از تاریخ اخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای این مدت سن وی از 75 سال گذشته باشد.

* وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و 3 سال از تاریخ انعقاد صلح یا 5 سال از ختم جنگ گذشته باشد و از او هیچ خبری نباشد.

* وقتی که یک نفر در سفر دریایی در کشتی بوده و کشتی تلف شده باشد و 3 سال تمام از تاریخ تلف شدن گذشته باشد و از وی خبری نباشد.

*در مورد هواپیما و.. این مدت باید 5 سال باشد تا حکم موت فرضی صادر شود.

و همسر کسی که 4 سال غایب مفقود الاثر باشد می تواند طلاق بگیرد.

1388/10/26 13:46

"گلایه"

وقتی

تو نیز

چون قهوه ی صبح

تلخ می شوی

تلخ، از خانه به در خواهم شد

حتی اگر صد من عسل

بر نان گذاری ام.

"حسرت"

یک باغ و این همه سر شاخه و

حسرت یک گل!

یک اسمان و این همه پهنا و

حسرت یک ستاره!

یک جهان و این همه انسان و

حسرت یک لبخند!            (صمصام کشفی، مجموعه زیر ستاره صبح)

"تنهایی"

تب دار شعرم

با گلوی خشک

به کنجی نشسته زبان در کام

ان سو ترک

سبوی واژه      خنک

تنها نشسته زیر تارم شب.           (مجموعه از سر دیوار)

دسته ها : شعر
1388/10/24 21:20

از تن برفت جان پاک من و تو             خشتی دو نهند بر مغاک من و تو

و انگاه برای خشت گور دگران            در کالبدی کشند خاک من و تو(خیام نیشابوری)

                             **

غنچه غنچه مهر تو در سینه ام وا می شود

قطره قطره عشق تو در دل چو دریا می شود

چشمه چشمه از دو چشمم اشک می گردد روان

صخره صخره در گلویم بغض پیدا می شود

شعله شعله اه سوزان از دلم سر می کشد

لحظه لحظه خسته تر جانم ز دنیا می شود

 خلسه خلسه یاد تو در خاطرم جا می کند

سبزه سبزه دشت دل پیوسته زیبا می شود

عقده عقده داغ عشقت را به دل پنهان کنم

ناله ناله رازهای من هویدا می شود   (نمی دونم از کیه، اگر شما می دونید لطفا به منم بگید)

 

 

دسته ها : شعر
1388/10/24 20:12
X